Hovedseksjon

Elevvurdering

Kravet til halvårsvurdering omfatter alle fag og er hjemlet i forskrift til opplæringsloven § 3-13:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4 

"Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga og skal syne kompetansen til eleven opp mot kompetansemåla i læreplanen for faget. Ho skal også gi rettleiing om korleis eleven kan auke kompetansen sin i faget. Det skal givast skriftleg og/eller munnleg halvårsvurdering utan karakter gjennom heile grunnopplæringa."

Halvårsvurderingen skal hjelpe elevene til  å forstå bedre hvor de er i sin læring, hvor de skal og hvordan de best kan komme dit. Det er ikke lenger krav til skolene i Oslo om at vurderingen skal være skriftlig slik den har vært i mange år. Det er opp til rektor å bestemme hvordan vurderingen skal gis. Etter nøye vurdering og drøfting med lærerne, har rektor valgt at halvårsvurderingen gis muntlig på utviklingssamtalen høst og vår.

Skolen har valgt følgende form på vurderingen:

  • Elevene får muntlig tilbakemelding på utviklingssamtalen både vår og høst i alle fag.
  • I tillegg vil eleven få muntlig tilbakemelding på orden og oppførsel på samtalen.

I tillegg til halvårsvurderingen gitt i den obligatoriske utviklingssamtalen, vil eleven jevnlig få faglige og sosiale tilbakemeldinger av PILOT-lærer i PILOT-samtaler og i elevsamtalen.

Vårt mål er at den muntlige tilbakemeldingen til hjemmet skal bidra til å bedre kommunikasjon rundt den enkelte elevs læring, øke samarbeidet med hjemmet, gi bedre tilpasset opplæring og øke læringsutbyttet.  

For mer informasjon om underveisvurdering og sluttvurdering, se UDEs egen side om dette: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/finn-elevvurdering/