Elevvurdering

Kravet til halvårsvurdering omfatter alle fag og er hjemlet i forskrift til opplæringsloven § 3-13:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4 

"Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga og skal syne kompetansen til eleven opp mot kompetansemåla i læreplanen for faget. Ho skal også gi rettleiing om korleis eleven kan auke kompetansen sin i faget. Det skal givast skriftleg og/eller munnleg halvårsvurdering utan karakter gjennom heile grunnopplæringa."

Halvårsvurderingen skal hjelpe elevene til bedre å forstå hvor de er i sin læring, hvor de skal og hvordan de best kan komme dit. Det er ikke lenger krav til skolene i Oslo om at vurderingen skal være skriftlig slik den har vært i mange år. Det er opp til rektor å bestemme hvordan vurderingen skal gis. Etter nøye vurdering og drøfting med lærerne, har rektor valgt at halvårsvurderingen gis muntlig skoleåret 2018-2019.

Skolen har valgt følgende form på vurderingen:

  • Elevene får muntlig tilbakemelding i alle fag på utviklingssamtalen både høst og vår.
  • Hovedvekt på lesing, regning og sosial kompetanse.
  • Trinnet velger ut noen kompetansemål fra årsplanene i alle fag som eleven får en tilbakemelding om. I tillegg skal eleven får tilbakemelding på orden og oppførsel. 

I tillegg til halvårsvurderingen gitt i den obligatoriske utviklingssamtalen, vil eleven jevnlig få faglige og sosiale tilbakemeldinger av PILOT-lærer i PILOT-samtaler og i elevsamtalen.

Vårt mål er at den skriftlige tilbakemeldingen til hjemmet skal bidra til å bedre kommunikasjon rundt den enkelte elevs læring, øke samarbeidet med hjemmet, gi bedre tilpasset opplæring og øke læringsutbyttet.  

For mer informasjon om underveisvurdering og sluttvurdering, se UDEs egen side om dette: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/finn-elevvurdering/