Hovedseksjon

Elevenes skolemiljø

Forebyggende arbeid

Kompetanseheving av lærere er en viktig del av skolens forebyggende arbeid. Vi bruker både interne ressurslærere og eksterne kursholdere fra ulike kompetanse senter i Oslo, til å kurse personalet omkring hvordan forebygge og håndtere elever med utfordrende atferd. Vi har også sendt en del lærere på eksterne kurs, og programmene nedenfor er de skolen legger mest vekt på i det forebyggende arbeidet med elevens skolemiljø.

De Utrolige Årene: DUÅ

Dette er en forskningsbasert programrekke for lærere. I utgangpunktet var det laget for elever med stort omfang av problematferd, men programmet gir lærerne gode hjelpemidler i forhold til å fremme sosial og emosjonell kompetanse hos alle elever.

Målgruppen er lærere og førskolelærere i barnehage og på småskoletrinnet, samt ansatte på AKS. Programmet er utviklet av professor Carolyn Webster-Stratton ved University of Washington, og er en selvstendig del av et forebyggende behandlingsprogram kalt ”The incredible years”.

Lærere som har gjennomgått kurset vil få økt kompetanse i positiv klasseledelse med vekt på håndtering av utfordrende atferd og fremme positive relasjoner med utfordrende elever. Flere lærere og skoleassistenter ved Stovner skole har fulgt programmet, og bruker dette daglig i sin undervisning. Skolen har som mål at flest mulig av lærerne på småtrinnet skal ha gjennomført kurset. I tillegg har sosiallærere og flere i skolens ledelse gjennomgått programmet.

ART

ART er et strukturert pedagogisk program som tar sikte på sosial kompetanseheving, og har vist seg å være et lovende redskap i forhold til å forebygge, redusere eller erstatte aggressiv atferd og fremme sosialkompetanse og moralsk resonering. ART er av amerikansk opprinnelse og har vist seg å være et godt validert verktøy også her i Norge. 

Den sosiale treningen foregår under ledelse av to sertifiserte trenere. Treningen kan foregå i en gruppe bestående av 4-8 elever, avhengig av deltakernes problematikk. Gjennom programmet tar de sikte på å forbedre flere ulike områder hos elevene selv. Programmet er tredelt og omfatter følgende sosial ferdighetstrening, sinnekontroll og moralsk resonnering.
ART kan også drives i hel klasse, særlig med tanke på sosialferdighetstrening og moralsk resonering. Stovner skole har jobbet tett med Lønnebakken kompetansesenter, og har i dag syv utdannede Art-trenere som kan ha både Art-grupper og klasseART.

Steg for steg

Småtrinnet bruker "Steg for steg". Gjennom arbeid med "Steg for steg" utvikler barn i barneskole sosial kompetanse.
"Steg for steg" tar for seg tre hovedområder: empati, problemløsning og mestring av sinne. Målsettingen er å øke barnas sosiale kompetanse gjennom positiv sosial ferdighetstrening. "Steg for steg" lærer barna å sette ord på følelser, de øver på å løse på problemer som kan oppstå når de er sammen med andre barn og de lærer metoder for å dempe ødeleggende aggresjon. Dette er med på styrke barnas selvbilde, og gjør dem i stand til å omgås andre på en fredelig måte. "Steg for steg" forebygger mobbing og vold. Viktige elementer som går igjen er:

  • Empati (leve seg inn i og vise omtanke for andre menneskers følelser)
  • Selvkontroll (vente på tur, inngå kompromiss, bli enig)
  • Selvhevdelse (presentere seg, kunne si sin mening)
  • Samarbeid (dele, hjelpe, følge felles regler)Humor og glede (være spontan, glede seg)

Rundskriv Udir-2-2010 - Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a (PDF)

Nullmobbing.no

nettaddressen til nullmobbing

På denne nettsiden finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.