Hovedseksjon

Hvorfor søke jobb på Stovner skole?

Teamet har sammen ansvar for å legge til rette for at hver enkelt elev skal få et optimalt læringsutbytte. Lærerne på teamet støtter hverandre og har kollegaobservasjon og veiledning er satt i system. Teamet har ukentlige faste møter og alle team har sin egen teamavtale.

Starter du som nyansatt ved Stovner skole ved skolestart, vil du bli invitert til en egen dag for nyansatte. Her vil du få møte de andre nyansatte, ledelsen og andre i administrasjonen. Du vil få mye informasjon og få mulighet til å gjøre deg litt kjent med skolen før planleggingsdagene i august.

Du vil få tildelt en fadder, som vil være en av teamkollegaene dine, og denne vil være spesielt behjelpelig med å gi deg informasjon og hjelpe deg til å bli kjent med rutiner ved skolen.

Nyansatte vil det første arbeidsåret bli med i en egen veiledningsgruppe. Gruppa møtes 5-6 ganger i løpet av skoleåret og tar opp både temaer som er spesielt aktuelt for deg som nyansatt, men også andre temaer som gruppa kan ønske veiledning på. Både ledelsen og ressurspersoner vil kunne gi veiledning til denne gruppa.

Er du nyutdannet som lærer vil du få tilbud om å delta på Forsterket lærerutdanning, i regi av Utdanningsetaten. Dette er et 50-timerskurs i grunnleggende lærerkompetanser. Temaer som blir gjennomgått på Forsterket lærerutdanning er:

 • Læreren som leder
 • Elevvurdering – vurdering av og for læring
 • Læreren som formidler
 • Skole-hjem-samarbeid
 • Grunnleggende ferdigheter – lesing og skriving i fag
 • Relasjoner og prestasjoner

Skolen har flere ressurspersoner som du kan få hjelp og veiledning av i ditt arbeid. Ressurspersoner kan både gi deg individuell veiledning og være med i undervisningstimer for å modellere.

Vi har et hyggelig og sosialt arbeidsmiljø på skolen, og har flere ulike typer treff utenom skoletida. Her er du velkommen til å være sammen med kollegaer på lønningstreff og sammenkomster både høst, jul og sommer. Har du lyst og anledning blir det årlig mulighet for å delta på flere ulike arrangementer og turer, både i regi av skolen og etter initiativ fra andre ansatte.

Som ansatt på Stovner får du:

 • Hyggelige kollegaer
 • Teamtilhørighet
 • Veiledningsgruppe for nyansatte
 • Fadderordning
 • Fruktkurv på teamrommet, 4-6 ganger i året
 • Sosiale aktiviteter