Hovedseksjon

FAU

FAU skal ha reell medvirkning fra foresatte, og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foresatte ved skolen, og skal bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole. FAU er hjemlet i Opplæringslovens § 11-4.

Alle klasser skal velge klassekontakter. De som får denne rollen, er automatisk medlem av FAU. FAU ønsker å gjøre foresatte oppmerksom på at FAU- møtene er åpne for alle. Foresatte som ønsker å delta på møtene har også mulighet til å stille spørsmål. Vi anmoder foresatte til å benytte seg av denne muligheten. Ta også gjerne direkte kontakt med FAU-leder via mail.

FAU har møter hver måned som regel første mandag i måneden.

Oversikt over oppgaver for FAU:

 • Jobbe for et godt skolemiljø
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
 • Arrangere samlinger for foresatte og lærere
 • Samarbeide med elevrådet, driftsstyret, SMU, KFU, rektor og lærere
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

FAU ved Stovner skole har et godt samarbeid med skolens ledelse, og de har faste samarbeidsmøter.

FUG

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) oppnevnes av Kongen i statsråd for perioder på fire år. FUG er lovhjemlet i opplæringsloven § 11-9, og består av leder, nestleder, fem medlemmer og to varamedlemmer. Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har barn i skolen. Medlemmene skal ha arbeidet aktivt som foreldrerepresentanter på skole- eller kommunenivå.

FUG er opptatt av:

 • Hjem-skole-samarbeid
 • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng
 • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer
 • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn
 • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.

For mer informasjon om FUG, besøk deres hjemmeside www.fug.no.

Retningslinjer FAU.pdf

Vedtekter FAU

Klassekontakter 2022-2023

Kontaktinformasjon

Leder:

Linn Schive - schivelinn@gmail.com
tlf: 995 31 162

 

Nestleder:

Eiliv Elvebakk - eiliv.elvebakk@triple-s.no

 

Sekretær:
Stine Paulsberg - spaulsberg@gmail.com

 

Styremedlemmer:
Espen Johannessen - ej@bredengen.no

Dorthea Bråten - dorthea.braten@gmail.com

Marianne Risberg Pettersen - mariaris81@gmail.com

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU