Hovedseksjon

Nasjonale prøver

Jente skriver

Stovner skole er en lærende organisasjon som er opptatt av å se hver elev som et helt menneske. Skolen har i mange år har arbeidet målrettet og systematisk med elevenes grunnleggende ferdigheter, og da særlig med lesing og regning i alle fag. Nasjonale prøver måler elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk – det er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter i alle fag.

Skolens hovedoppgave er å sørge for at alle elever får størst mulig læringsutbytte, i forhold til de kompetansemålene læreplanen har fastsatt. Gode lærere og god undervisning er viktigst for å nå disse målene. På Stovner skole har vi dyktige lærere som arbeider profesjonelt og målrettet, for å hjelpe elevene best mulig. Kompetansekartlegginger er viktige verktøy for å måle fremgang og avdekke hvilke områder som bør forbedres. Skolen har i flere år sett på blant annet resultater fra nasjonale prøver som verdifull informasjon, og brukt dette til å justere læringsarbeidet. Vi er glade for at det ser ut til at skolens langsiktige arbeid forsterker den positive utviklingen til elevene. Skolen hadde også gode resultater på nasjonale prøver høsten 2015.

God praksis i klasserommet

Lærerne er den viktigste drivkraften for utvikling av god praksis i klasserommet. Skolen har i flere år jobbet systematisk med planlegging, gjennomføring og oppfølging av både undervisning og kompetansekartlegging. Lærerne på Stovner skole jobber i team med ansvar for hvert sitt trinn. Teamene har tett dialog med ledelsen som blant annet bistår med analyse og oppfølging av resultater, samt drøftinger knyttet til videre arbeid. Lærerne har ansvar for alle elever på sitt trinn både faglig og sosialt. Skolen har meget ambisiøse ansatte som setter elevenes læring i sentrum.

Stovner skole har gjennom flere år organisert læringsarbeidet slik at alle elever får individuell oppfølging uansett faglig nivå. Lærerne jobber målrettet med å tette elevenes faglige hull, slik at de ikke blir hengende etter. Ansatte er opptatt av at alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø, og jobber dedikert for å følge opp hver elev individuelt.

Skolen har utarbeidet gode årsplaner i alle fag, og har egne planer i lesing og regning hvor det er høyt fokus på å lære elevene læringsstrategier, samt ord og begreper i fagene. Alle klasser har rikelig med konkretiseringsmateriell i blant annet matematikk. 

Hardt arbeidende elever

Elevene på Stovner skole legger ned mye innsats for å utvikle seg både sosialt og faglig. De har dyktige og engasjerte lærere rundt seg, som bruker mye tid på å tilrettelegge for gode læringsforhold i klassene. Lærerne har god kjennskap til målene i Kunnskapsløftet, og de vet hva elevene bør kunne etter hvert årstrinn. Elevene får tverrfaglige oppgaver som utfordrer dem, og som krever at de tenker nytt. De får også utfordrende oppgaver som de mange ganger tror at de ikke klarer, men som gir dem positive mestringsopplevelser når de får det til allikevel.

Fritak

Stovner skole gjør grundige vurderinger i forkant av alle kompetansekartleggingsprøver (inkludert nasjonale prøver) om en elev skal gjennomføre en prøve eller ikke. Lærerne sitter sammen med ledelsen og gjør disse vurderingene for alle elevene på trinnet.

Stovner skole følger gjeldende regelverk satt av Utdanningsdirektoratet vedrørende hvem som kan fritas fra nasjonale prøver. Regelverket sier at alle elever har rett til å ta nasjonale prøver. Elever som får spesialundervisning etter § 5.1 i opplæringsloven eller som får særskilt språkopplæring etter § 2.8 i opplæringsloven, kan få fritak dersom det er klart at prøven ikke har mye å si for opplæringen til eleven. Det er kun elever med vedtak om spesialundervisning eller særskilt språkopplæring som kan få fritak.

Selv om skolen vurderer at prøvene ikke har så mye å si for opplæringen til elevene, kan allikevel både elev og foresatt bestemme at eleven skal gjennomføre prøven. Det er altså foresatte som bestemmer til slutt om eleven skal ta prøven eller ikke.

Stovner skole sin elevsammensetning speiler ikke gjennomsnittet i Norge. Vi har en stor andel elever med et annet morsmål enn norsk, og denne andelen ligger langt over nasjonalt gjennomsnitt. Det er forklaringen på hvorfor vår fritaksprosent er høyere enn nasjonalt nivå.

Informasjon om resultater på nasjonale prøver (pdf)