Hovedseksjon

Spesialundervisning

For at retten til spesialundervisning skal tre i kraft må foresatte samtykke, og det må fattes et vedtak om spesialundervisning. Før et slikt vedtak kan foreligge må Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) utarbeide en sakkyndig vurdering. Skolen henviser elever de mener bør ha spesialundervisning. PPT tester, kartlegger og undersøker før de skriver den sakkyndige vurderingen.

Stovner skole har organisert spesialundervisningen på denne måten:

Spesialundervisningen på Stovner skole er organisert ved at en ressurslærer er knyttet til hvert team. Denne læreren har ansvar for spesialundervisning og til-rettelegging for elever med spesielle behov. De bistår også eget team i arbeid med tilpasset opplæring for alle elevene på trinnet. Sosiallærerne bistår med veiledning og støtte i dette arbeidet.

Assistenter/ Barne- og ungdomsarbeidere

Skolen har 12 skoleassistenter. Assistentene jobber med elever som har behov for tettere oppfølging ved å bistå lærerne i timer og friminutt. De fleste assistene våre jobber også på Aktivitetsskolen.  

Utdanningsetatens side om spesialundervisning

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/sarskilt-undervisning/ppt-og-spesialundervisning/spesialundervisning/