Spesialundervisning

For at retten til spesialundervisning skal tre i kraft, må det fattes et vedtak om spesialundervisning. Før et slikt vedtak kan foreligge, må Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) utarbeide en sakkyndig vurdering. Skolen henviser elever de mener bør ha spesialundervisning, og PPT tester, kartlegger og undersøker før de skriver den sakkyndige vurderingen.

Stovner skole har organisert spesialundervisningen på denne måten:  

TOG-lærer/TOG-gruppa 

Spesialundervisningen på Stovner skole er organisert ved at det er en spesialpedagog/ ressurslærer som er knyttet til team. Denne læreren er knyttet opp mot en egen "Tilpasset opplæringsgruppe" (TOG), som har ansvar for all spesialundervisning og til rettelegging for elever med spesielle behov. TOG-lærer bistår også eget team med arbeid med tilpasset opplæring for alle elever på trinnet.  Leder av TOG-gruppa er sosiallærer Ann Kristin Isaksen. TOG-gruppa møtes jevnlig og diskuterer problemstillinger knyttet til spesialundervisning.  

Assistenter 

Skolen har i tillegg 10 skoleassistenter. Assistene er organisert i en egen assistentgruppe. Assistentene jobber med elever som har behov for tettere oppfølging, men bistår også lærerne i klassen med oppfølging og støtte i klassen og i friminuttene. Sosiallærer Ann-Kristin Isaksen er leder for assistentgruppa.  

Noen av assistene våre jobber også på Aktivitetsskolen.  

Utdanningsetatens side om spesialundervisning: