Hovedseksjon

Læringsbrett

Jente som koder

Stovner startet høsten 2018 et prosjekt med mål om at alle elever som går ved skolen skal være godt rustet til å møte de kravene et stadig mer digitalisert samfunn stiller. Som en del av arbeidet mot dette målet har skolen bestemt at elevene skal ta i bruk læringsbrett i undervisning og til lekser. Skolen har 1:1 dekning på læringsbrett hos alle elever.

I undervisningen er læringsbrettene et verktøy elevene bruker på lik linje med bøker, skrivebøker, blyanter og PC. I de første ukene etter oppstart på et trinn oppbevares læringsbrettene på skolen, men etter hvert som elevene har fått opplæring og er klare for det, får de ta med utstyret hjem slik at det også kan brukes til lekser. Øvrig bruk på fritiden er opp til hvilke avtaler foresatte lager med sine barn.

Utstyret elevene får utlevert lånes ut av skolen, og det er utarbeidet en avtale som elev og foresatte signerer (se boks på siden). Avtalen gjør tydelig ansvaret eleven, foresatte og skolen har med tanke på utstyret. I tillegg er det utarbeidet et sett med regler som elevene er forpliktet til å følge, og som omfatter bruk, transport og oppbevaring av utstyret. På trinnene som starter opp er det avholdt egne informasjonsmøter for foresatte der det ble gitt grundig informasjon om avtaler og regler knyttet til læringsbrettene.

Det er kommet noen henvendelser fra foresatte som er bekymret for at elevene bruker lærings-brettet til å finne uønsket innhold på internett. Dette er en bekymring skolen tar på alvor, og det er utarbeidet gode rutiner for bruk på skolen. Elevene bruker læringsbrettene kun når det er lærer tilstede som leder aktiviteten i klasserommet, og brettene er foreløpig ikke i bruk i AKS-tiden.

Læringsbrett

  • Osloskolen bruker begrepet «læringsbrett» om nettbrett til bruk i undervisning og lekser. Begrepet benyttes for å legge vekt på at dette er et læringsverktøy.

 

  • Stovner skole bruker nettbrett av type iPad fra Apple.