Sosiallærere

Deres arbeidsoppgaver er blant annet:

 • Veiledning til lærere i forbindelse med spesialundervisning og tilrettelegging for enkeltelever.
 • Kontaktperson ut mot eksterne instanser og ressurssenter.
 • Oppfølging av enkeltelever i samarbeid med kontaktlærere og foreldre.
 • Oppfølging av arbeid med nulltoleranser og elevenes psykososiale arbeidsmiljø, § 9A.
 • Kurs og veiledning.
 • Arbeid med sosial ferdighetstrening i grupper og klasser.
 • Samarbeid med skolens helsesøster og bydelspsykolog, logoped, ergoterapeut og PPT.
 • Samarbeid med barnehager og ungdomskolene i nærmiljø.
 • Samtaler og oppfølging av enkeltelever.
 • Oppfølging av elever med høyt fravær og forsentkomming.
 • Deltakelse på barnevernets ansvarsgruppemøter og nettverksmøter.
 • Medlem av skolens plangruppe, elevsaksgruppe og ressursgruppe.