Hovedseksjon

Sykkelopplæring

Sykkelopplæring

Kompetansemålene i læreplanen, de lokale trafikkforholdene, elevenes ferdigheter og modenhet ligger til grunn for at Stovner skole har lagt sykkelopplæringen til vårsemesteret på 5.trinn. Dette er også hva Trygg Trafikk anbefaler. Stovner skole vil holde sykkelprøve for elevene på 5. trinn når opplæringen er gjennomført.

Sykling til skolen

På bakgrunn av den trafikale situasjonen vi har rundt skolen, så anbefaler vi at elever venter med å sykle til skolen til sykkelopplæring enn på 5. trinn er gjennomført. FAU stiller seg bak skolens anbefalinger omkring dette.

Stovner skole har også begrenset sykkelparkering, som i utgangspunktet er beregnet på at elever på 6.–7.trinn kan sykle til skolen. Skolens forsikring dekker ikke tap/skade på sykkel/hjelm, og er dermed den enkeltes ansvar. Skolens ledelse har bestemt at all bruk av rulleskøyter, sparksykkel, rullebrett og alle typer av sko med hjul ikke skal benyttes til og fra skolen og i skoletiden.

Den 20. august 2015 kom Kunnskapsdepartementet med en endring i forskrift til opplæringsloven. Endringen består i at det nå er foreldrene som avgjør om eleven skal kunne sykle til skolen eller ikke. Forskrift til opplæringsloven § 12-1 første ledd bokstav d lyder nå slik:
"I ordensreglementet for skolen kan det takast inn føresegner som nærmare regulerer trafikktryggleik og andre førebyggjande tiltak. Foreldra avgjer om barna får sykle til skolen eller ikkje."

Dette betyr at det nå er foresatte som avgjør når eleven skal kunne sykle til skolen.

Sykkeltrygg på skoleveien – Anbefalinger fra Trygg trafikk